Stowarzyszenie na rzecz konstruktywnych relacji „Między Ludźmi” powstało zimą 2015 roku, jako inicjatywa grupy ludzi, którzy potrzebowali formalnych ram dla swoich pomysłów. Jesteśmy organizacją non-profit realizującą mniejsze i większe projekty w celu prowadzenia działalności upowszechniającej wiedzę i umiejętności sprzyjające pozytywnym i konstruktywnym relacjom międzyludzkim.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy i praktycznych umiejętności oraz wspieranie psychologicznych zasobów własnych osób, które chcą lepiej kształtować swoje relacje społeczne – zarówno w relacjach osobistych, jak w relacjach poza kręgiem rodziny i znajomych, jak np. w środowisku nauki, pracy czy zamieszkania.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 • kierowaną do osób dorosłych, młodzieży i dzieci pomoc psychologiczną i pedagogiczną, w tym formy interwencji kryzysowej wobec ofiar przemocy, katastrof, klęsk żywiołowych czy konfliktów zbrojnych,
 • tworzenie, promocję i realizację projektów mających na celu rozwój osobisty, zawodowy osób dorosłych, młodzieży i dzieci oraz wspierających rodziny,
 • działania edukacyjne skierowane do rodziców, młodzieży i dzieci oraz osób pracujących z tymi grupami,
 • psychologiczne i pedagogiczne wspieranie rodzin zastępczych,
 • działania wspierające osoby starsze oraz rodziny z osobami w wieku emerytalnym,
 • działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalność wspierającą integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych oraz wspierającą ich środowiska rodzinne,
 • organizowanie szkoleń, sympozjów, konferencji, letnich, zimowych szkół i zjazdów oraz wystaw i targów dla rodziców, młodzieży i dzieci,
 • działania mające na celu sprzyjającą rozwojowi społecznemu i indywidualnemu organizację czasu dzieci i młodzieży,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w środowiskach rodzinnych i społecznościach lokalnych,
 • działania na rzecz bezpieczeństwa – szczególnie dzieci i młodzieży, w tym podnoszące świadomość w zakresie pierwszej pomocy,
 • promocję i organizację wolontariatu,
 • działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 • działalność wydawniczą nawiązującą do celu Stowarzyszenia,
 • promocję działalności Stowarzyszenia,
 • współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 • działanie w zakresie programów edukacyjnych na rzecz środowisk oświatowych, występowania o granty edukacyjne, w tym projekty europejskie
 • organizowanie form opieki przedszkolnych, szkolnych i pozaszkolnych ,
 • prowadzenie poradnictwa prawnego.